Biežāk uzdotie jautājumi
Parakstīties uz jaunumiem

Ievadi savu e-pasta adresi, lai parakstītos uz jaunumiem

Parakstīties

Normatīvie akti

Teksta izmērs: A A A

 
Sākums RD IKSD Normatīvie akti

Likumi:

Izglītības likums (LR Saeima, 29.10.98.)

Administratīvā procesa likums

Kultūras institūciju likums (LR Saeima, 13.11.98.)

Vispārējās izglītības likums (LR Saeima, 10.06.99.)

Dziesmu un deju svētku likums (LR Saeima, 16.06.05.)

Jaunatnes likums (LR Saeima, 01.01.09.)

Sporta likums (LR Saeima,24.10.02.)

Bērnu tiesību aizsardzības likums (LR Saeima,19.06.98.)

Informācijas atklātības likums (LR Saeima, 29.10.98.)

Ārstniecības likums (LR Saeima, 12.06.97.)

Epidemioloģiskās drošības likums (LR Saeima, 11.12.97.)

Obligāto eksemplāru likums (LR Saeima, 18.05.06.)

Fizisko personu datu aizsardzības likums (LR Saeima, 23.03.00.)

Par pašvaldībām (LR Saeima, 19.05.94.)

Iesniegumu likums

Valsts pārvaldes iekārtas likums (LR Saeima, 06.06.02.)

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums

Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā (LR Saeima, 25.04.02.)

Paziņošanas likums

Dzīvesvietas deklarēšanas likums (LR Saeima, 20.06.02.)

 

LR Ministru Kabineta noteikumi:

Nr.4 - „Noteikumi par 2015./2016.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku” ( pieņemti 2015. gada 6. janvārī )

Nr. 115 - Par pasākumu ieviešanas plānu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010. - 2015. gadam)

Nr. 195 - „Kārtība, kādā tiek izvērtēts, vai atļauja strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, nekaitēs izglītojamo interesēm” (15.04.2014. )

Nr. 206 - "Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību"

Nr. 248 - "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2041./2015. mācību gadā (20.05.2014.)

Nr. 277 - „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” (23.03.2010.)

Nr. 281 - „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” (21.05.2013)

Nr. 384 - „Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi” (5.06.2012.)

Nr. 468 - „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” (12.08.2014.)

Nr. 492 - „Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās” (20.06.2006.)

Nr. 871 – Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība (pieņemti 04.08.2009.)

Nr. 894 - „Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam” (17.09.2013.)

Nr. 112 – Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem (pieņemti 11.03.2003)

Nr. 399 – Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā) (pieņemti 13.09.2001)

Nr. 381 – Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (pieņemti 23.08.2001.)

Nr. 662 – Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību pieņemti 28.10.2014.

Nr.890 – Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu( pieņemti 17.09.2013.)

Nr. 610 – Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm (pieņemti 27.12.2002.)

Nr. 250 – Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (pieņemti 13.07.1999.)

Nr.382 - Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība ( pieņemti 28.08.2001.)

Nr. 981 – Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība ( pieņemti 01.09.2009.)

Nr. 1338 – Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos (pieņemti 24.11.2009.)

Nr. 729 - Noteikumi par 2016./2017. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

Nr. 779 – Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju (pieņemti 18.10.2005.)

Nr. 913 – Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti (pieņemti 06.11.2006.)

Nr. 401 - MK rīkojums "Par kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014. - 2020. gadam "Radošā Latvija""

Nr. 404 - Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība (pieņemti 16.07.2013.)

Nr. 253 – Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes (pieņemti 04.04.2006.)

Nr. 1002 - Kārtība, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus. (pieņemti 27.12.2011.)

Nr. 1035 - Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas. (pieņemti 27.12.2011.)

Nr. 1036 - Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. (pieņemti 27.12.2011.)  

Nr. 1510 - Valsts pārbaudījumu norises kārtība (pieņemti 17.12.2013.)


Rīgas domes normatīvie dokumenti (RD lēmumi, nolikumi, noteikumi, RD prezidija lēmumi, RD saistošie noteikumi u.c.):

- Nr. 36 - Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta nolikums  (1. pielikums)

- Nr. 123 - Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju;

*Metodika, pēc kuras aprēķināts līdzfinansējums, noteikta ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.250

- Nr. 137 - Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

- Nr. 191 - Rīgas domes saistošie noteikumi "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"

 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta konkurss uz Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatiem nolikums (Apliecinājuma forma  1. pielikums  2. pielikums )

- Saistošie noteikumi par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu

- Grozījumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2012. gada 7. decembra iekšējos noteikumos Nr.19-nts ,,Kārtība, kādā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un padotībā esošās iestādes nodod lietošanā (iznomā) to lietošanā un apsaimniekošanā nodoto Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu” (128.50 KB)     

 - Iekšējie noteikumi Nr. 3 „Kārtība, kādā piešķir naudas balvu Rīgas sportistiem par izciliem sasniegumiem sportā”, (105.50 KB)  1. pielikums (32.50 KB) 

 - Izglītības iestāžu sporta laukumu un stadionu publiskas izmantošanas paraugnoteikumi (37.00 KB)

 - Lēmums Nr. 4640 "Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība" (88.00 KB)


 

 
 
Pēdējo reizi atjaunota 22.jūnijā, 2017, 10:34
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv
www.iksd.riga.lv